Ydelser / Økonomirådgivning / Økonomistyring

Økonomistyring

Aktivitetsstyring
Aktivitetsstyringen skal sikre, at virksomhedens marked udnyttes optimalt ved at udvikle, udvælge og tilpasse de produkter, der giver størst indtjening. Dækningsbidrag sammenholdt med kapacitets- og likviditetskravene er en nøglefaktor ved optimering af indtjeningen.

Kapacitetsstyring
Kapacitetsstyringen har til formål at sikre optimal udnyttelse af virksomhedens faste produktionsapparat i bred forstand. Investeringer i produktionsudstyr, varelagre og fast medarbejderstab er eksempler på væsentlige områder, der kræver styring for at opnå den bedst mulige ressource-udnyttelse inden for de rammer, aktiviteten og likviditeten fastlægger.

Likviditets- og finansstyring
Likviditetsstyringen omfatter den kortsigtede fremskaffelse og anvendelse af likvide midler, der typisk tilvejebringes via indtjening, kapitalindskud, lån samt salg af anlægsaktiver. 

Finansstyringen er langsigtet orienteret mod fremskaffelsen og tilrettelæggelsen af kapitalens fordeling på driftsaktiviteter og anlægsaktiviteter.

Hvordan udføres den økonomiske styring?
Ved etableringen af et økonomisk styringssystem er det til en start nødvendigt at have et indgående kendskab til bl.a. virksomhedens forretningsgange og organisationsplan.

Budget
Da budgettering er forudsætningen og ofte udgangspunktet for en succesfuld økonomistyring, kræves en veltilrettelagt budgetprocedure. På budgetstadiet får virksomhedsledelsen mulighed for - på grundlag af alternative budgetsimuleringer - at foretage optimale beslutninger, f.eks. med hensyn til produktvalg, lagerstørrelse, investeringer og kapitalvalg.

Budgetopfølgning
En anden væsentlig faktor i økonomistyringen er den tilbagevendende, periodiske budgetopfølgning, der sammenholder det faktiske, realiserede økonomiske hændelsesforløb med det tidsmæssigt tilsvarende budgetterede forløb. Afvigelser bør detaljeret årsagsforklares bl.a. af hensyn til ansvarsplacering, men først og fremmest af hensyn til eventuel budgetrevision og dermed måske ændret beslutningsgrundlag for ledelsens fremtidige dispositioner.

Nøgletal
Nøgletal til beskrivelse af f.eks. aktivitet, rentabilitet, afkast, omsætningshastighed og likviditet kan være nyttige som hjælpeværktøjer til styringen af virksomhedsøkonomien. Det er en forudsætning, at ledelsen har fastlagt de nøgletalsmål, der kan sammenholdes med tilsvarende faktisk konstaterede nøgletal, og at sammenligningen anvendes til forklaring af årsagerne til eventuelle afvigelser.
 
BJC kan hjælpe din virksomhed med økonomistyringen, helt eller delvist, alt afhængigt af hvilken organisation i har til rådighed. 
Økonomistyring
BUCH-JØRGENSEN CONSULT | CVR: 36 89 76 35 | Cph. - Denmark | Tlf.: +45 53 15 60 70